Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en leveringen gedaan
door ElastiFix.nl, verder te noemen als ELASTIFIX en op alle overeenkomsten, op alle daaruit
voortvloeiende verbintenissen waarbij ELASTIFIX als verkopende partij optreedt en een natuurlijk
of een ander dan natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf, als wederpartij, verder te noemen Wederpartij.
1.2 De Wederpartij met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht met
toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met ELASTIFIX gesloten overeenkomsten
akkoord te zijn gegaan.
1.3 Door de Wederpartij gehanteerde en van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden binden
ELASTIFIX slechts indien en voor zover deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door een
daartoe bevoegd directielid van ELASTIFIX zijn aanvaard.
Artikel 2: Offertes
2.1 Alle aanbiedingen van ELASTIFIX zijn vrijblijvend en onverbindend tenzij schriftelijk anders is
vermeld. ELASTIFIX behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte
ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen, programmatuur en offertes. Deze stukken
blijven eigendom van ELASTIFIX en mogen zonder toestemming niet worden gekopieerd, aan
derden getoond of op andere wijze gebruikt worden.
2.2 Aan door ELASTIFIX verstrekte gegevens (afbeeldingen, tekeningen, gewichtsopgaven,
catalogi, etc.) of documentatie en al dan niet door ELASTIFIX gedemonstreerde proefopstellingen
kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 3: Totstandkoming van een overeenkomst
3.1 De overeenkomst tussen ELASTIFIX en de Wederpartij komt tot stand door schriftelijke
aanvaarding daarvan door een daartoe bevoegde medewerker van ELASTIFIX.
3.2 In geval van telefonische verkoop geldt de mondelinge opdracht door de Wederpartij als een
onherroepelijk aanbod door de Wederpartij aan ELASTIFIX. De overeenkomst komt tot stand
door schriftelijke aanvaarding daarvan door ELASTIFIX.
3.3 De Wederpartij wordt geacht met de juistheid van de schriftelijke acceptatie bevestiging van
de order in te stemmen, indien hij niet binnen zeven dagen na dagtekening daarvan ELASTIFIX
schriftelijk van zijn bezwaren in kennis heeft gesteld.
3.4 ELASTIFIX heeft het recht een order zonder opgave van redenen te weigeren.
3.5 In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1 en 3.2 kan ELASTIFIX een order ook accepteren
door feitelijke uitvoering van de order.
Artikel 4: Inhoud van de overeenkomst
4.1 De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen wordt uitsluitend
bepaald door de orderbevestiging en door hetgeen in deze verkoop- en leveringsvoorwaarden is
bepaald. Bij op specificatie van de afnemer gemaakte artikelen zijn die specificaties bindend en is
ELASTIFIX niet gehouden op risico’s in verband met de effecten daarvan te wijzen, noch is zij
daarvoor aansprakelijk.
4.2 Wijzigingen van de overeenkomst of afwijkingen van de verkoop- en leveringsvoorwaarden
zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen en ondertekend door een daartoe bevoegd
directielid van ELASTIFIX.

4.3 Geringe afwijkingen van de overeenkomst van de door ELASTIFIX geleverde zaken – in
model, uitvoering, capaciteit of anderszins zijn toelaatbaar voor zover de door ELASTIFIX te
leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.
4.4 Indien een door ELASTIFIX te produceren product of te leveren zaak op verzoek van de
wederpartij wordt aangepast dan wel in samenwerking met deze wederpartij of met een derde
wordt geproduceerd of ontwikkeld, blijft dit product zowel tijdens de ontwikkeling als in de
eindvorm qua ontwerp en auteursrechtelijk geheel eigendom van ELASTIFIX. ELASTIFIX is geen
vergoeding voor levering aan derden of gebruik van het product op andere wijze verschuldigd
aan de wederpartij en de wederpartij is niet gerechtigd het eindproduct als eigen product te gaan
produceren of te verkopen, noch om ter zake octrooien of andere rechtsbepalende registraties
aan te vragen en/of te vestigen. Dit geldt ook indien op verzoek van de wederpartij een derde is
ingeschakeld voor de betreffende samenwerking.
Artikel 5: Prijzen
5.1 Alle prijzen gelden voor levering af Barneveld en zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders
vermeld.
5.2 ELASTIFIX is bevoegd overeengekomen prijzen op grond van een zich na de totstandkoming
van de overeenkomst voordoende verandering van omstandigheden te verhogen, wanneer van
ELASTIFIX onder deze veranderde omstandigheden gebondenheid aan de overeengekomen
prijs naar alle redelijkheid niet kan worden gevergd. In dit geval heeft de Wederpartij het recht
de overeenkomst binnen 14 dagen na dagtekening per aangetekende post schriftelijke de
verklaring te ontbinden zonder dat zij hiervoor kosten verschuldigd zal zijn.
Artikel 6: Levering en risico
6.1 De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en of contracten zijn
benaderingen en binden ELASTIFIX niet, tenzij deze schriftelijk bevestigt deze als bindend te
beschouwen. Bij overschrijding van de laatst gemelde leveringstermijnen is de Wederpartij
gerechtigd ELASTIFIX schriftelijk bij aangetekende post een fatale termijn te stellen mits deze
termijn in de omstandigheden van het geval redelijk is en in ieder geval niet korter is dan 45
dagen.
6.2 ELASTIFIX is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de
gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover overleg met cliënt worden
gevoerd. In geval van levering in gedeelten is ELASTIFIX gerechtigd de reeds geleverde
goederen en of diensten steeds direct te factureren.
6.3 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico van de zaken gaat over op de
wederpartij: – bij levering vanaf het kantoor of magazijn: op het moment van overgave; – indien is
overeengekomen dat de zaken worden afgehaald bij ELASTIFIX :op het aan de Wederpartij
meegedeelde moment waarop de zaken ter afhaling gereed liggen; – bij levering franco huis: op
het moment dat de zaken bij de Wederpartij zijn voorgereden; – bij levering door middel van
aangetekende post: zodra de zaken door ELASTIFIX voor de verzending zijn aangetekend.
6.4 De Wederpartij is verplicht de zaken op het moment van levering in ontvangst te nemen, dan
wel af te halen op het moment dat de zaken ter afhaling gereed liggen. Kosten die ontstaan door
weigering van ontvangst dan wel niet-tijdige afhaling van de bestelde zaken, kosten van opslag
hieronder begrepen, komen voor rekening van de Wederpartij.
6.5 Een eventueel schriftelijk door ELASTIFIX aangegane levertijd gaat in op het moment dat
over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering
noodzakelijke gegevens, tekeningen etc. in bezit zijn van ELASTIFIX.

Artikel 7: Annulering
7.1 De Wederpartij is bevoegd, bij overschrijding van de in artikel 6.1 bedoelde fatale termijn, de
order kosteloos te annuleren door ELASTIFIX hiervan schriftelijk bij aangetekende post te
berichten.
7.2 Wanneer de Wederpartij, in andere gevallen of op andere wijze dan de in het eerste lid van
dit artikel genoemde gevallen, de order annuleert, is de Wederpartij vijfentwintig procent van het
orderbedrag plus de B.T.W. daarover verschuldigd, met een minimum van Euro 75,00.
Artikel 8: Vervoer
8.1 Indien ELASTIFIX voor het vervoer zorg draagt worden de zaken voor rekening en risico van
de wederpartij verzonden. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een
transportverzekering, tenzij schriftelijk door ELASTIFIX is bevestigd dat deze daarvoor zorg
draagt.
Artikel 9: Betaling
9.1 Volledige betaling van de geleverde zaken en/of diensten dient te geschieden volgens
gemaakte afspraken door ELASTIFIX.
9.2 Bij niet tijdige betaling is de Wederpartij in verzuim zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is
vereist. Met ingang van de dag waarop de Wederpartij in verzuim is geraakt, is hij over het aan
ELASTIFIX verschuldigde bedrag rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een
maand dat hij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
9.3 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag,
met een minimum van Euro 75,00 en zijn opeisbaar door het enkele feit dat de Wederpartij niet
aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
9.4 ELASTIFIX heeft steeds het recht om van de Wederpartij naar het oordeel van ELASTIFIX
voldoende zekerheid te verlangen voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen bij
gebreke waarvan ELASTIFIX het recht heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
zonder dat hiertoe een schriftelijke verklaring is vereist en/of de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten.
9.5 Beroep op schuldvergelijking (compensatie) door de Wederpartij van vorderingen van
ELASTIFIX met vorderingen van de Wederpartij is niet toegestaan.
Artikel 10: Reclame
10.1 De Wederpartij wordt geacht het geleverde direct bij ontvangst te controleren. Reclames
betreffende de kwaliteit en of de conformiteit van het geleverde, welke direct bij aflevering
zichtbaar zijn, dienen binnen 24 schriftelijk te worden gemeld.
10.2 Reclames over facturen dienen binnen vijf dagen na de factuurdatum schriftelijk bij
ELASTIFIX te worden ingediend, bij gebreke waarvan de op die factuur vermelde gegevens
tussen partijen als juist gelden.
10.3 Alle andere reclames dienen binnen 48 uur nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd
had kunnen worden telefonisch of e-mail bij ELASTIFIX worden gemeld.
10.4 De telefonische reclame dient binnen vijf dagen met een duidelijke omschrijving van de
klacht aangetekend aan ELASTIFIX te worden bevestigd.
10.5 Indien de Wederpartij niet voldoet aan de voorschriften van dit artikel is ELASTIFIX niet
verplicht de gebrekkige zaak te vervangen of te herstellen.

Artikel 11: Werkzaamheden van derden
11.1 Indien ELASTIFIX voor de uitvoering van een order gebruik maakt van diensten van derden
kunnen ook deze derden indien zij ter zake van voorvallen tijdens of gebreken aan dan wel ten
gevolge van hun werkzaamheden door de Wederpartij worden aangesproken zich beroepen op
deze voorwaarden.
Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van ELASTIFIX is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in
voorkomend geval onder de door haar gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dan wel
transportverzekering ter zake wordt uitgekeerd. ELASTIFIX is in ieder geval slechts aansprakelijk
in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan haar zijde.
Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 De aansprakelijkheid van ELASTIFIX kan nimmer het bedrag van de order te boven gaan,
tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag
wordt uitgekeerd.
Artikel 13: Niet-toerekenbare tekortkoming
13.1 Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke tekortkoming in de nakoming
veroorzaakt door een omstandigheid waardoor ELASTIFIX niet, niet tijdig of niet zonder
onevenredig bezwarende extra inspanning en/of kosten kan nakomen, alsmede voor zover
daaronder niet reeds begrepen beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook,
epidemieën, mobilisatie, oorlog, staking, uitsluiting, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel,
bedrijfsstoornissen, in beslagname, brand, defecten aan machinerie, transportmogelijkheden, dan
wel het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden, die door ELASTIFIX voor de
uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld of van wie ELASTIFIX anderszins afhankelijk
is, aan hun verplichtingen jegens ELASTIFIX.
Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
14.1 De geleverde zaken zowel verwerkt als onverwerkt, blijven eigendom van ELASTIFIX totdat
de Wederpartij aan al haar lopende verplichtingen inzake de betreffende en andere leveringen en
diensten door ELASTIFIX heeft voldaan.
14.2 De Wederpartij verplicht zich om de geleverde zaken deugdelijk te onderhouden en te
verzekeren tegen alle calamiteiten totdat zij aan al haar verplichtingen jegens ELASTIFIX heeft
voldaan.
Artikel 15: Juridische kosten
15.1 Indien ELASTIFIX op grond van een van de bepalingen van deze voorwaarden zich
genoodzaakt ziet over te gaan tot incasso van aan haar toekomende bedragen is de Wederpartij
verplicht daarnaast te voldoen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand &
schadevaststelling.
Artikel 16: Rechtskeuze en bevoegde rechters
16.1 Op alle door en/of in naam van ELASTIFIX gesloten overeenkomsten, rechtshandelingen,
leveringen, etc. en steeds als deze voorwaarden van gelding zijn, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
16.2 Toepassing van de eenvormige wet op de internationale koop (Weens Koopverdrag) wordt
uitgesloten. Indien de wederpartij is gevestigd in een land dat is aangesloten bij het EEG
verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO verdrag)
en/of is gevestigd in een land dat is aangesloten bij het verdrag betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de ten uitvoer legging van beslissingen in burgerlijke zaken en handelszaken
(EEX verdrag) is bij de in lid 1 genoemde geschillen de rechter in Arnhem of de naar relatief recht

bevoegde kantonrechter bij uitsluiting bevoegd, tenzij ELASTIFIX een naar algemene regels
bevoegde ander rechter verkiest en behoudens het recht van hoger beroep en cassatie.
16.3 Indien de wederpartij in een ander dan de in lid 2 genoemde landen is gevestigd is bij de in
lid 1 genoemde geschillen de rechter in Dordrecht bij uitsluiting bevoegd. ELASTIFIX is echter
gerechtigd te bepalen dat het Nederlands Arbitrage Instituut in plaats van de rechter bevoegd zal
zijn in welk geval de arbitrage zal worden gevoerd in de Nederlandse taal en volgens
Nederlandse wetgeving en zal plaatsvinden in Arnhem.
Mollie payments VOOWAARDEN
Indien u uw bestelling afrekent via Mollie payments (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de
voorwaarden van Mollie payments. Deze kunt terug vinden op de website van mollie payments: https://www.mollie.com