Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en leveringen gedaan door ElastiFix.nl, verder te noemen als ElastiFix en op alle overeenkomsten, op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen waarbij ElastiFix als verkopende partij optreedt en een natuurlijk of een ander dan natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, als wederpartij, verder te noemen Wederpartij.

1.2 De Wederpartij met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht met toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met ElastiFix gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

1.3 Door de Wederpartij gehanteerde en van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden binden ElastiFix slechts indien en voor zover deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door een daartoe bevoegd directielid van ElastiFix zijn aanvaard.

Artikel 2: Offertes

2.1 Alle aanbiedingen van ElastiFix zijn vrijblijvend en onverbindend tenzij schriftelijk anders is vermeld. ElastiFix behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte

ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van ElastiFix en mogen zonder toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt worden.

2.2 Aan door ElastiFix verstrekte gegevens (afbeeldingen, tekeningen, gewichtsopgaven, catalogi, etc.) of documentatie en al dan niet door ElastiFix gedemonstreerde proefopstellingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3: Totstandkoming van een overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen ElastiFix en de Wederpartij komt tot stand door schriftelijke aanvaarding daarvan door een daartoe bevoegde medewerker van ElastiFix.3.2 In geval van telefonische verkoop geldt de mondelinge opdracht door de Wederpartij als een onherroepelijk aanbod door de Wederpartij aan ElastiFix. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding daarvan door ElastiFix.

3.3 De Wederpartij wordt geacht met de juistheid van de schriftelijke acceptatie bevestiging van de order in te stemmen, indien hij niet binnen zeven dagen na dagtekening daarvan ElastiFix schriftelijk van zijn bezwaren in kennis heeft gesteld.

3.4 ElastiFix heeft het recht een order zonder opgave van redenen te weigeren.

3.5 In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1 en 3.2 kan ElastiFix een order ook accepteren door feitelijke uitvoering van de order.

Artikel 4: Inhoud van de overeenkomst

4.1 De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen wordt uitsluitend bepaald door de orderbevestiging en door hetgeen in deze verkoop- en leveringsvoorwaarden is bepaald. Bij op specificatie van de afnemer gemaakte artikelen zijn die specificaties bindend en is ElastiFix niet gehouden op risico’s in verband met de effecten daarvan te wijzen, noch is zij daarvoor aansprakelijk.

4.2 Wijzigingen van de overeenkomst of afwijkingen van de verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen en ondertekend door een daartoe bevoegd directielid van ElastiFix.

4.3 Geringe afwijkingen van de overeenkomst van de door ElastiFix geleverde zaken – in model, uitvoering, capaciteit of anderszins zijn toelaatbaar voor zover de door ElastiFix te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.

4.4 Indien een door ElastiFix te produceren product of te leveren zaak op verzoek van de wederpartij wordt aangepast dan wel in samenwerking met deze wederpartij of met een derde wordt geproduceerd of ontwikkeld, blijft dit product zowel tijdens de ontwikkeling als in de eindvorm qua ontwerp en auteursrechtelijk geheel eigendom van ElastiFix. ElastiFix is geen vergoeding voor levering aan derden of gebruik van het product op andere wijze verschuldigd aan de wederpartij en de wederpartij is niet gerechtigd het eindproduct als eigen product te gaan produceren of te verkopen, noch om ter zake octrooien of andere rechtsbepalende registraties aan te vragen en/of te vestigen. Dit geldt ook indien op verzoek van de wederpartij een derde is ingeschakeld voor de betreffende samenwerking.

Artikel 5: Prijzen

5.1 Alle prijzen gelden voor levering af Barneveld en zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders vermeld.

5.2 ElastiFix is bevoegd overeengekomen prijzen op grond van een zich na de totstandkoming van de overeenkomst voordoende verandering van omstandigheden te verhogen, wanneer van ElastiFix onder deze veranderde omstandigheden gebondenheid aan de overeengekomen prijs naar alle redelijkheid niet kan worden gevergd. In dit geval heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na dagtekening per aangetekende post schriftelijke de verklaring te ontbinden zonder dat zij hiervoor kosten verschuldigd zal zijn.

Artikel 6: Levering en risico

6.1 De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en of contracten zijn benaderingen en binden ElastiFix niet, tenzij deze schriftelijk bevestigt deze als bindend te beschouwen. Bij overschrijding van de laatst gemelde leveringstermijnen is de Wederpartij gerechtigd ElastiFix schriftelijk bij aangetekende post een fatale termijn te stellen mits deze termijn in de omstandigheden van het geval redelijk is en in ieder geval niet korter is dan 45 dagen.

6.2 ElastiFix is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover overleg met cliënt worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is ElastiFix gerechtigd de reeds geleverde goederen en of diensten steeds direct te factureren.

6.3 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico van de zaken gaat over op de wederpartij: – bij levering vanaf het kantoor of magazijn: op het moment van overgave; – indien is overeengekomen dat de zaken worden afgehaald bij ElastiFix :op het aan de Wederpartij meegedeelde moment waarop de zaken ter afhaling gereed liggen; – bij levering franco huis: op het moment dat de zaken bij de Wederpartij zijn voorgereden; – bij levering door middel van aangetekende post: zodra de zaken door ElastiFix voor de verzending zijn aangetekend.

6.4 De Wederpartij is verplicht de zaken op het moment van levering in ontvangst te nemen, dan wel af te halen op het moment dat de zaken ter afhaling gereed liggen. Kosten die ontstaan door weigering van ontvangst dan wel niet-tijdige afhaling van de bestelde zaken, kosten van opslag hieronder begrepen, komen voor rekening van de Wederpartij.

6.5 Een eventueel schriftelijk door ElastiFix aangegane levertijd gaat in op het moment dat over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens, tekeningen etc. in bezit zijn van ElastiFix.

Artikel 7: Annulering

7.1 De Wederpartij is bevoegd, bij overschrijding van de in artikel 6.1 bedoelde fatale termijn, de order kosteloos te annuleren door ElastiFix hiervan schriftelijk bij aangetekende post te berichten.

7.2 Wanneer de Wederpartij, in andere gevallen of op andere wijze dan de in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen, de order annuleert, is de Wederpartij vijfentwintig procent van het orderbedrag plus de B.T.W. daarover verschuldigd, met een minimum van Euro 75,00.

Artikel 8: Vervoer

8.1 Indien ElastiFix voor het vervoer zorg draagt worden de zaken voor rekening en risico van de wederpartij verzonden. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een transportverzekering, tenzij schriftelijk door ElastiFix is bevestigd dat deze daarvoor zorg draagt.

Artikel 9: Betaling

9.1 Volledige betaling van de geleverde zaken en/of diensten dient te geschieden volgens gemaakte afspraken door ElastiFix.

9.2 Bij niet tijdige betaling is de Wederpartij in verzuim zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. Met ingang van de dag waarop de Wederpartij in verzuim is geraakt, is hij over het aan ElastiFixverschuldigde bedrag rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand dat hij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

9.3 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van Euro 75,00 en zijn opeisbaar door het enkele feit dat de Wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

9.4 ElastiFix heeft steeds het recht om van de Wederpartij naar het oordeel van ElastiFix voldoende zekerheid te verlangen voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen bij gebreke waarvan ElastiFix het recht heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een schriftelijke verklaring is vereist en/of de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

9.5 Beroep op schuldvergelijking (compensatie) door de Wederpartij van vorderingen van ElastiFix met vorderingen van de Wederpartij is niet toegestaan.

Artikel 10: Reclame

10.1 De Wederpartij wordt geacht het geleverde direct bij ontvangst te controleren. Reclames betreffende de kwaliteit en of de conformiteit van het geleverde, welke direct bij aflevering zichtbaar zijn, dienen binnen 24 schriftelijk te worden gemeld.

10.2 Reclames over facturen dienen binnen vijf dagen na de factuurdatum schriftelijk bij ElastiFix te worden ingediend, bij gebreke waarvan de op die factuur vermelde gegevens tussen partijen als juist gelden.

10.3 Alle andere reclames dienen binnen 48 uur nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden telefonisch of e-mail bij ElastiFix worden gemeld.

10.4 De telefonische reclame dient binnen vijf dagen met een duidelijke omschrijving van de klacht aangetekend aan ElastiFix te worden bevestigd.

10.5 Indien de Wederpartij niet voldoet aan de voorschriften van dit artikel is ElastiFix niet verplicht de gebrekkige zaak te vervangen of te herstellen.

Artikel 11: Werkzaamheden van derden

11.1 Indien ElastiFix voor de uitvoering van een order gebruik maakt van diensten van derden kunnen ook deze derden indien zij ter zake van voorvallen tijdens of gebreken aan dan wel ten gevolge van hun werkzaamheden door de Wederpartij worden aangesproken zich beroepen op deze voorwaarden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van ElastiFix is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder de door haar gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dan wel transportverzekering ter zake wordt uitgekeerd. ElastiFix is in ieder geval slechts aansprakelijk in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan haar zijde. Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 De aansprakelijkheid van ElastiFix kan nimmer het bedrag van de order te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

Artikel 13: Niet-toerekenbare tekortkoming

13.1 Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke tekortkoming in de nakoming veroorzaakt door een omstandigheid waardoor ElastiFix niet, niet tijdig of niet zonder onevenredig bezwarende extra inspanning en/of kosten kan nakomen, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, staking, uitsluiting, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, in beslagname, brand, defecten aan machinerie, transportmogelijkheden, dan wel het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden, die door ElastiFix voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld of van wie ElastiFix anderszins afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens ElastiFix.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

14.1 De geleverde zaken zowel verwerkt als onverwerkt, blijven eigendom van ElastiFix totdat de Wederpartij aan al haar lopende verplichtingen inzake de betreffende en andere leveringen en diensten door ElastiFix heeft voldaan.

14.2 De Wederpartij verplicht zich om de geleverde zaken deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten totdat zij aan al haar verplichtingen jegens ElastiFix heeft voldaan.

Artikel 15: Juridische kosten

15.1 Indien ElastiFix op grond van een van de bepalingen van deze voorwaarden zich genoodzaakt ziet over te gaan tot incasso van aan haar toekomende bedragen is de Wederpartij verplicht daarnaast te voldoen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand & schadevaststelling.

Artikel 16: Rechtskeuze en bevoegde rechters

16.1 Op alle door en/of in naam van ElastiFix gesloten overeenkomsten, rechtshandelingen, leveringen, etc. en steeds als deze voorwaarden van gelding zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Toepassing van de eenvormige wet op de internationale koop (Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten. Indien de wederpartij is gevestigd in een land dat is aangesloten bij het EEG verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO verdrag) en/of is gevestigd in een land dat is aangesloten bij het verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de ten uitvoer legging van beslissingen in burgerlijke zaken en handelszaken (EEX verdrag) is bij de in lid 1 genoemde geschillen de rechter in Arnhem of de naar relatief rechtbevoegde kantonrechter bij uitsluiting bevoegd, tenzij ElastiFix een naar algemene regels bevoegde ander rechter verkiest en behoudens het recht van hoger beroep en cassatie.

16.3 Indien de wederpartij in een ander dan de in lid 2 genoemde landen is gevestigd is bij de in lid 1 genoemde geschillen de rechter in Dordrecht bij uitsluiting bevoegd. ElastiFix is echter gerechtigd te bepalen dat het Nederlands Arbitrage Instituut in plaats van de rechter bevoegd zal zijn in welk geval de arbitrage zal worden gevoerd in de Nederlandse taal en volgens Nederlandse wetgeving en zal plaatsvinden in Arnhem.

Mollie payments voorwaarden

Indien u uw bestelling afrekent via Mollie payments (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van Mollie payments. Deze kunt terug vinden op de website van mollie payments: https://www.mollie.com